Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu

Niniejsza publikacja to profesjonalne opracowanie poświęcone definicji tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu na gruncie uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE oraz uregulowań ustawy o czasie pracy kierowców.

Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu” oznacza łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu tygodnia;

Instytucja tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu jest instytucją prawa pracy, współistniejącą równolegle do krajowych źródeł prawa pracy. Z racji jej uregulowania w rozporządzeniu (oraz umowie AETR), wprost jest źródłem prawa, ale w zawężonym zakresie.

Portal-Transportowy

Stosuje się ją w odniesieniu do czasu prowadzenia pojazdu, ale już nie stosuje w ujęciu szerszym – czasu pracy.

Nie ma ona zastosowania do uregulowań u.ocz.p.k., oraz Kodeksu Pracy w zakresie np.: tygodniowej normy pracy (przeciętnie 40 godzin), średniotygodniowej pracy w okresie rozliczeniowym (48 godzin), dopuszczalnej wydłużonej tygodniowej pracy (60 godzin), ponieważ są to instytucje o szerszy zakresie.

Ustawodawca międzynarodowy „zabezpiecza” własnymi uregulowaniami jedynie te obszary, które są przedmiotem jego zainteresowania. Inne natomiast pozostawia w gestii ustawodawców krajów członkowskich.

W odniesieniu do omawianego przypadku, ustawodawca międzynarodowy z całości aktywności kierowcy wydzielił tylko okresy czasu prowadzenia pojazdu i nie ingerował w instytucje tygodniowego czasu pracy, godzin nadliczbowych, dyżurów. Stanowisko takie jest zgodne ze stanowiskiem ETS1 oraz z art. 137 ust. 5 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Zagadnienie odnoszące się do dopuszczalnej normy czasu prowadzenia pojazdu wyrażono w art. 6 ust. 2 rozporządzenia 561/2006 WE, które określa, że: „Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 56 godzin i nie może skutkować przekroczeniem maksymalnego tygodniowego czasu pracy ustalonego w dyrektywie 2002/15/WE”.

Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu łączy się wprost z definicją „tygodnia” rozumianego nie jako 7 kolejnych dni, ale jako „okres od godz. 00.00 w poniedziałek do godz. 24.00 w niedzielę.

Warto (dla komplementarności przedmiotowego zagadnienia zaznaczyć), że w odróżnieniu od poprzednio obowiązującego rozporządzenia 3820/85 EWG, po raz pierwszy uregulowano zagadnienie odnoszące się do „tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu”.

W ramach poprzedniego rozporządzenia uregulowano wyłącznie „dwutygodniowy okres prowadzenia pojazdu” (art. 6 ust. 2 rozporządzenia 3820-85 EWG – „całkowity okres prowadzenia pojazdu w każdym okresie dwutygodniowym nie może przekraczać 90 godzin”).

Wprowadzenie instytucji „tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu” bardzo znacząco zawęża elastyczność realizacji transportu w odniesieniu do uregulowań zawartych w ramach poprzedniego rozporządzenia, ale z drugiej strony zapewnia w lepszy sposób przestrzeganie praw socjalnych kierowców w szczególności w kontekście realizacji zasad bezpieczeństwa.

Mariusz Miąsko

Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.